Kitti Gosztola: Flashforward

06 February 2019 – 14 March 2019

001_flashforward_installation_view_with_works_of_kitti_gosztola_kisterem_2019

Installation view with works of KITTI GOSZTOLA, Kisterem, 2019

002_flashforward_installation_view_with_works_of_kitti_gosztola_kisterem_2019

Installation view with works of KITTI GOSZTOLA, Kisterem, 2019

003_kitti_gosztola_lashforward–zeus'_thunderbolt_2019_krypton_plasma_in_glass_tube_85x16x16cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Zeus' Thunderbolt, 2019

krypton plasma in glass tube, 85x16x16 cm

004_kitti_gosztola_flashforward–zeus'_thunderbolt_2019_krypton_plasma_in_glass_tube_85x16x16cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Zeus' Thunderbolt, 2019

krypton plasma in glass tube, 85x16x16 cm, detail

005_kitti_gosztola_flashforward–pouring_satyr_2019_plaster_plywood_80x60x120cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Pouring Satyr, 2019

plaster, plywood, 80x60x110 cm

006_kitti_gosztola_flashforward–pouring_satyr_2019_plaster_plywood_80x60x120cm_with_pedestal

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Pouring Satyr, 2019

plaster, plywood, 80x60x110 cm, detail

007_kitti_gosztola_flashforward–farnese_diadoumenos_2019_plaster_plywood_80x90x65cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Farnese Diadoumenos, 2019

plaster, plywood, 80x90x65 cm

008_kitti_gosztola_flashforward–farnese_diadoumenos_2019_plaster_plywood_80x90x65cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Farnese Diadoumenos, 2019

plaster, plywood, 80x90x65 cm, detail

009_kitti_gosztola_flashforward–hermes_fastening_his_sandal_2019_plaster_plywood_90x100x70cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Hermes Fastening His Sandal, 2019

plaster, plywood, 90x100x70 cm

010_kitti_gosztola_flashforward–hermes_fastening_his_sandal_2019_plaster_plywood_90x100x70cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Hermes Fastening His Sandal, 2019

plaster, plywood, 90x100x70 cm, detail

011_kitti_gosztola_flashforward–actaeon_and_artemis_2019_heliogravure_38x26cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Actaeon and Artemis, 2019

heliogravure, 38x26 cm

012_kitti_gosztola_flashforward–cephalus_and_procris_2019_heliogravure_36x26cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Cephalus and Procris, 2019

heliogravure, 36x26 cm

013_kitti_gosztola_flashforward–cephalus_and_rocris_2019_heliogravure_36x26cm

KITTI GOSZTOLA: Flashforward – Cephalus and Procris, 2019

heliogravure, 36x26 cm, detail

A Flashforward részben flashback: Gosztola Kitti tavalyi, Ruminatio című egyéni tárlatának mitikus gondolatiságára utal vissza. Gosztola most is történeti távlatból közelít a mindenkori ember és a természeti erőforrások kiaknázásának ellentmondásos viszonyához. A megidézett mitológiai alakok eredeti környezetüktől megfosztva, szokatlan helyzetekben rekontextualizálódnak.

A kiállítás anyaga egy felvilágosodás kori gondolkodó, Giambattista Vico elmélete köré szerveződik. Vico eredetmítosza szerint Noé leszármazottai az özönvíz után szétszóródtak és a végtelen erdőkben bolyongó zabolátlan óriásokká váltak. Emberi természetükre akkor ébredtek rá újra, amikor mennydörgést hallva felnéztek az égre és a villámlásnak behódolva megalkották saját istenképüket. Az elme öntudatra ébredésével az ember a sötét erdő időtlenségével szemben megalkotta az időtudatot és városok építésébe kezdett, ezzel párhuzamosan visszaszorítva az erdőket. Így az erdőirtás paradox módon összefonódik az isteni megpillantásának és a civilizáció megteremtésének vágyával. Vico a nyugati kultúra félelmetes erdő-képét az ókori ég-kultuszra vezeti vissza, melynek szükségszerű következménye, hogy az ember az erdővel szemben határozza meg magát.

Gosztola antik görög villámábrázolásokat absztraháló, hatágú plazmacső-rendszerének vibráló fénye magányos facsonkokra vetül. Az ókori római szobormásolatok facsonk-támasztékainak méretarányos gipsz másolatai mellől hiányoznak a főalakok: egy ember, a győzelmi szalagot éppen homlokára kötő ifjú atléta; egy félisten, a bort töltő szatír és egy isten, a szandálját kötő Hermész. Mintha zavarba ejtő felfedezést tennénk egy gliptotékában, ahol a talapzatokon és támasztékokon kívül nem látunk semmit. Miközben a hiány reprezentációja elbizonytalanít, felerősíti a három szoboralak jelenlétét, akik „eltűntek” az antik világ főistenét jelképező „megszelidített” villám alól.

Gosztola heliogravür nyomatain még szembetűnőbb az üres tér. A flamand tájképfestő, Denis van Alsloot munkái után készített másolatok erdei mitológiai jeleneteket fák nélkül adaptálják. Aktaión meglesi a nimfáival fürdőző Artemiszt, az istennő ezért haragjában szarvassá változtatja a vadászt, akivel végül saját kutyái végeznek. Kephalosz hasonlóan tragikus története szerint felesége, Prokrisz, hűtlenségre gyanakodva meglesi férjét vadászat közben, aki őt egy vaddal összetévesztve halálra sebzi. A másolatok tragikusságába finom irónia vegyül, hiszen nemcsak a kompozíció, de az erdőtől megfosztott vadászok történeteinek narratívája is megbomlik: a kietlen, sivár tájban értelmét veszti a leskelődés gesztusa.

Másolat, töredék, hiány; az egymásra rakódó korszakok utódokra hagyott emlékeinek elkopó mintázata. Gosztola biztos kézzel válogatja és rendezi újra a leleteket, melyek különös konstellációi egyszerre idézetek és jóslatok.

Varga Lili

Flashforward is in part a flashback: it refers back to the mythical ethos of Kitti Gosztola’s solo show, Ruminatio, presented last year at the King St. Stephen Museum in Székesfehérvár. This time, once again, the contradictory relationship between humankind and the exploitation of natural resources is approached from a historical perspective. The mythical figures that she evokes, wrenched from their original environments, are recontextualised in unfamiliar situations. The exhibition is organised around the theory of Giambattista Vico, a philosopher from the Age of Enlightenment. According to Vico’s genesis theory, the descendants of Noah scattered after the flood and became rampant giants, roaming through infinite forests. They only awoke to their human nature upon hearing the thunder and looking up at the sky. They submitted to the lightning and created their own image of god. In awakening to self-awareness, time-consciousness was brought into being to counter the timelessness of the dark woods, and people began to build cities while simultaneously cutting down forests. Paradoxically, the act of deforestation is intertwined with the desire to behold the divine and establish civilisation. Vico traces the terrifying image of the forest in Western culture back to the ancient cult of the sky, which inevitably resulted in humankind defining itself in opposition to the forest.

The vibrant light coming from Gosztola’s six-pointed system of plasma tubes, which abstracts Ancient Greek depictions of lightning, illuminates some solitary tree stumps. The scale plaster replicas of the tree-stump supports of Ancient Roman statues are lacking the statues themselves: a mortal human, a young athlete tying a victory ribbon around his forehead; a demi-god, a satyr pouring wine; and a god, Hermes tying his sandals. It is as if we were making a disturbing discovery in a glyptotheque displaying nothing but the pedestals and the supporting elements. While the representation of absence is unsettling, it accentuates the presence of the three figures who have ‘disappeared’ from under the ‘tamed’ thunderbolt, symbolising the king of the gods. The empty space is even more apparent in Gosztola’s heliogravure prints. The reproductions of works by the Flemish landscape painter Denis van Alsloot adapt mythological scenes, originally set in forests, but without the trees. Actaeon stares at Artemis bathing with her nymphs, and in revenge the goddess transforms the hunter into a stag, who is ripped to pieces by his own baying hounds. In the equally tragic story of Cephalus, he is followed on his hunt by his jealous wife, Procris, whom he mortally wounds, having mistaken her for an animal. The tragic nature of the reproductions is mixed with a touch of irony too, for not only does the composition break down, so too does the narrative in these stories of hunters, when deprived of the forest – in the bleak, desolate landscape, the act of spying on someone is rendered absurd. Reproduction, fragment, absence; the eroding pattern of memories bequeathed to descendants by periods layered on top of one another. Gosztola uses an assured hand to select and rearrange the finds of the past, whose peculiar constellations are quotations and prophecies at the very same time.

Lili Varga